Code of conduct (lees dit goed door en ga akkoord in het aanmeldingsformulier)

 

Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Een code of conduct is dan ook vereist om de goede werking van de club te kunnen waarborgen.

We kunnen deze code of conduct (gedragregels) in 6 categorieën indelen.

 1. Algemeen
 2. Spelers
 3. Coaches
 4. Trainers
 5. Scheidsrechters
 6. Ouders

Lees verder voor de gehele tekst


Code of conduct

 

Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Een code of conduct is dan ook vereist om de goede werking van de club te kunnen waarborgen.

We kunnen deze code of conduct (gedragregels) in 6 categorieën indelen.

 1. Algemeen
 2. Spelers
 3. Coaches
 4. Trainers
 5. Scheidsrechters
 6. Ouders

1 Algemeen:

 • Ken de spelregels en speel volgens de spelregels
 • Respecteer je mede- en tegenstanders
 • Behandel spelers gelijkwaardig
 • Gebruik geen fysiek of verbaal geweld
 • Steun de mensen die voor sportiviteit en respect opkomen

 

2 Spelers:


Eerlijk en met plezier spelen is belangrijker dan winnen, dit is van toepassing voor iedereen.

Vanaf de miniemen streven we naast spelplezier ook naar een meer kwalitatieve indeling. De ploegsamenstelling wordt gebaseerd op diverse criteria waaronder inzet, teamgeest, techniek. Deze worden per seizoenshelft bepaald in samenwerking met het sportief comité, de trainers en coaches. Deze beslissing kan niet worden aangevochten en zal telkens genomen worden in het algemeen belang van de club.

Doordat er met een volledig team wordt gespeeld is stiptheid en aanwezigheid van groot belang op zowel trainingen als op de wedstrijden. Aanwezigheid trainingen 5 minuten en op wedstrijden 30 minuten voor aanvang is vereist.

Het afmelden voor de training en wedstrijden is dan ook verplicht met een geldige reden. Dit kan door in te loggen op onze website en wordt door onze T1 opgevolgd. Je kan op je account prima je aanwezigheidspercentage bekijken alsmede je stiptheid. Dit is volledig transparant.

Zorg dat je uitrusting (bitje, beenbeschermers etc) steeds aanwezig en compleet is. Help je goalie bij het aantrekken van zijn keeperuitrusting.
Pestgedrag wordt niet getolereerd in clubverband en kan aanleiding geven tot een sanctie die door het bestuur wordt opgelegd.

Respecteer je coach en de trainers en al die mensen die ervoor zorgen dat je kan trainen en wedstrijden spelen.

Accepteer de beslissingen van scheidsrechters, coaches en trainers ook al vind je dat zij niet voor hun taak geschikt zijn. Bespreek dat na de wedstrijd en probeer er verbetering in te brengen. Beïnvloed de scheidsrechter en/of anderen niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

Blijf bescheiden bij een overwinning. Wens, als je verliest, de tegenstander geluk met het behaalde succes. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

Respecteer de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers etc) en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld

 

3 Coaches

Als coach zie je er op toe dat je team in een vriendschappelijke sfeer de wedstrijd kan beginnen, geef het team een duidelijke briefing voor het begin van de wedstrijd.

Zorg dat iedereen een half uur van te voren aanwezig is.

Bepaal met je medecoaches, wie tijdens de wedstrijd de coaching op zich neemt. Dit om verwarring bij de spelers te voorkomen.

Help het kind door te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Door te oefenen gaat het de volgende keer ook beter. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

Moedig het kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Val beslissingen van scheidsrechters nooit in het openbaar af.

De coaches worden per seizoenshelft gevraagd om een evaluatie van hun spelers door te geven. Hiervoor zal een template moeten worden ingevuld.


4 Trainers

Altijd 15' voor tijd aanwezig zijn en het goede voorbeeld geven.
Maximaal aanwezig zijn, in het geval van absentie dien je zelf een vervanger te organiseren, de verantwoordelijke moet worden ingelicht.

Er is een nul tolerantie voor pestgedrag, dit moet dan ook onmiddelijk na de training gerraporteerd worden aan de sportief verantwoordelijke.
Deze zal deze zaak onderzoeken en gepassende maatregelen treffen.

5 Scheidsrechters

Ken de regels. Ze wijzigen regelmatig en variëren per categorie!

Hoe je fluit, bepaal je op basis van: het niveau van de spelers; de omstandigheden; het belang van de wedstrijd, dit altijd in samenspraak met de scheidsrechter van het andere team voor aanvang van de wedstrijd.

Begeleid als het kan, leid als het moet. Spelplezier en (te) veel onderbrekingen gaan niet samen.

Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je sportief, in en buiten het veld. Geef waar mogelijk een compliment voor goed spel. Wees objectief en beleefd bij het constateren van fouten maar wel beslist. Bestraf onsportief gedrag zodat het niet loont. Laat je niet intimideren door anderen, eventuele discussies altijd bewaren voor na de wedstrijd.

 

6 Toeschouwers en ouders

Zorg dat uw kind bij zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden aanwezig is. Maak afspraken met uw kind over het engagement naar het team. Hockey is een teamsport waarbij geen enkele speler gemist kan worden. Hierbij is een eventuele afmelding verplicht zoals bij de code of conduct voor spelers vermeld staat. Ook stiptheid is van groot belang. Aanwezigheid trainingen 5 minuten en op wedstrijden 30 minuten voor de onderbouw (<U12) en lager en 1 uur voor de bovenbouw (>U14) voor aanvang is vereist.


Om de verplaatsingen van de spelers mogelijk te maken rekenen we op jullie om beurtelings voor het transport van het team in te staan, dit wordt doorgaans gecoördineerd door de coach of manager van het team die tijdig een beurtschema zal opstellen zodat de ouders beurtelings hoeven te rijden (carpooling). Mocht dit voor u niet haalbaar zijn, vragen wij u om zelf een andere chauffeur te vinden in uw ploeg.

Toon tijdens de wedstrijd respect voor de tegenstanders en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters. Zonder scheidsrechters zou er geen wedstrijd zijn.

Erken en waardeer de inzet van alle mensen die het sporten van uw kind mogelijke maakt.

Tactische richtlijnen worden alleen door de coach gegeven. Positieve aanmoediging mag maar geef geen aanwijzingen vanaf de kant, dit kan zeer verwarrend zijn voor de spelers. Help mee hockey leuk te houden. Keur elk gebruik van (verbaal) geweld af.

Stimuleer spelers om zich aan de regels te houden. Applaudisseer voor goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstanders. Gedraag u sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen!

De ploegsamenstelling wordt gebaseerd op diverse criteria waaronder inzet, teamgeest en techniek. Deze worden per seizoenshelft bepaald in samenwerking met het sportief comité, de trainers en coaches. Deze beslissing kan niet worden aangevochten en zal telkens genomen worden in het algemeen belang van de club.

Uw aanwezigheid tijdens de wedstrijden en trainingen, maar ook uw ondersteuning als coach of ploegmanager, als sponsor, of uw deelname aan de randactiviteiten, zoals hulp bij tornooien, internationale wedstrijden of andere evenementen wordt zeer op prijs gesteld door de club.

Het lidgeld dient op tijd te worden betaald zodat we de penningmeester niet extra hoeven te belasten, d.w.z. vóór het begin van het seizoen, of bij latere instap zo spoedig mogelijk maar niet later dan één maand na aanvang trainingen.

Het lidmaatschap bij Hockeyclub Keerbergen Tigers wordt na een eenmalige inschrijving bij de club jaarlijks stilzwijgend verlengd tot eventuele opzegging.

Dit betekent concreet dat elk lid dat het aankomende seizoen volgend op het huidige seizoen niet meer wenst te hockeyen bij HCKT zich officieel dient uit te schrijven. Dit kan via het afmeldformulier of een aangetekend schrijven naar onze club en de federatie. Dit dient telkens te gebeuren vóór 30 juni aan het einde van het seizoen. Onze club heeft op haar beurt namelijk ook bij de hockeybond deze deadline opgelegd gekregen.
Het is voor ons ook van groot belang om de in en uitstroom goed te kunnen inschatten ivm de teamindelingen voor het komende seizoen.
Na correcte uitschrijving ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons en krijgt u de €75.00 borg terug.

U bevestigt uw uitschrijving door een e-mail te sturen naar : leden@hockeytigers.be
U krijgt van ons een bevestiging dat we uw e-mail hebben ontvangen en dat u bent uitgeschreven.


Privacyregels
De persoonlijke gegevens van de leden, die ter uwer beschikking staan op de website (enkel leesbaar wanneer u bent ingelogd), mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor persoonlijk gewin, marketingdoeleinden of doorgegeven worden aan derden.

Vragen ?
Hebt u vragen, opmerkingen en/of voorstellen, dan kan u contact opnemen met één van de verantwoordelijken van de verschillende comités of bestuur. (zie website)

Wij wensen u alvast een prachtig en sportief seizoen toe !

Een sportieve groet,

Het bestuur